REGULAMIN REZERWATU

Reguły wewnętrzne

1.
Rezerwat jest miejscem zarezerwowanym dla tego co w nim istnieje.

2.
Rezerwat po to jest rezerwatem, żeby to co się w nim dzieje nie podlegało wpływom z zewnątrz. Dlatego wszelkie wpływy zewnętrzne muszą być zminimalizowane, a najlepiej gdyby zostały całkowicie wyeliminowane. To co istnieje
w Rezerwacie nie może w żaden sposób (czyli ani świadomie,
ani nieświadomie, ani w lekkim zamroczeniu) kontaktować się
z tym co istnieje poza Rezerwatem.

3.
Wszystko w Rezerwacie istnieje według reguł prawdopodobnie ustanowionych przez to co się tam znajduje. Prawdopodobnie, jako że nie wiadomo co i jak istnieje
w Rezerwacie.

4.
To co istnieje w Rezerwacie nie wie (prawdopodobnie), że znajduje się w Rezerwacie, ponieważ nie wie nic o istnieniu Rezerwatu, zatem nie wie też gdzie się ten Rezerwat znajduje.

5.
To co istnieje w Rezerwacie nie powinno dowiedzieć się o istnieniu Rezerwatu, ponieważ kiedy się dowie, wtedy Rezerwat przestanie być rezerwatem.

6.
Nic z tego co istnieje w Rezerwacie nie powinno Rezerwatu opuszczać. Nie powinno nie oznacza jednak nie może. Może się zdarzyć, że coś Rezerwat opuści, w jakiś sposób niekoniecznie wytłumaczalny. Jeśli coś takiego się zdarzy, wtedy to co Rezerwat opuści, będzie musiało już zostać poza Rezerwatem – powrót jest bowiem absolutnie wykluczony.

7.
Jeśli istniejący w Rezerwacie uważają, że Rezerwatem jest wszystko to co poza, to niech sobie tak uważają. Niech sobie uważają co chcą. Jeśli uważają na przykład, że są tylko czyimś snem, to niech im tak będzie.

Reguła granicy

Jest tylko jedna reguła granicy, a mówi ona, że nie wiadomo co jest granicą Rezerwatu, co określa teren Rezerwatu, ponieważ nie wiadomo czy Rezerwat istnieje i gdzie on istnieje lub nie istnieje. Dlatego przyjmuje się, że teren Rezerwatu ma formę dowolną (niekoniecznie zwartą,
bo równie dobrze rozproszoną) nieokreśloną także co do wielkości i ilości wymiarów.

Reguły zewnętrzne

1.
Nikt nie powinien wiedzieć o tym, że Rezerwat istnieje. Tylko wtedy Rezerwat pozostanie prawdziwym rezerwatem, a to co się w nim dzieje i jak się w nim dzieje pozostanie niezmienione, czyli będzie się zmieniać tylko
i wyłącznie zgodnie z logiką
i dynamiką
Rezerwatu.

2.
Jeśli mimo wszystko ktoś dowiedział się o istnieniu Rezerwatu, to nigdy nie może dowiedzieć się, gdzie Rezerwat się znajduje.

3.
Jeśli mimo to, z jakiś niewytłumaczalnych powodów, ktoś znajdzie Rezerwat, to nie będzie mógł do niego wejść. Ani nawet zaglądnąć do niego. Ani wsłuchać się w dźwięki stamtąd dobiegające. Ani wąchać zapachów stamtąd płynących.

4.
Jeśli jednak tak się zdarzy, że ktoś coś zobaczy, usłyszy, poczuje, wtedy trzeba doprowadzić do tego, by o tym zapomniał, by mu się to pomieszało z innymi wspomnieniami, w nich rozpuściło.

5.
Nikt i nic co znajduje się na zewnątrz Rezerwatu nie powinno ingerować, zarówno świadomie jak i przypadkowo, w to, co dzieje się w Rezerwacie.

6.
Rezerwat należy zachować w stanie nienaruszalnym dla potomnych. Jeśli Rezerwat ulegnie autodestrukcji, to trudno – będzie wtedy pięknym przykładem takowej. Zresztą to i tak nieistotne, skoro nie będzie się można z tym zjawiskiem zapoznać, ani wyciągnąć z tego wniosków, lub nauczyć się wymigiwać od zagład.

Tajno-jawna reguła spiskowa

Należy zakładać różne pseudorezerwaty w różnych miejscach i czynić je dostępnymi. Zgodnie z prastarą zasadą mylenia i plątania tropów, odciągania uwagi.

<<<

THE RESERVE RULES

The internal rules

1.
The Reserve is a site reserved for everything that exists within this very site.

2.
The Reserve is a reserve to protect from any external influences everything that is occurring in it. This is why all external influences must be minimized, if not eliminated entirely (which is the best solution). What exists in The Reserve can not, under any circumstances and in any way (so neither consciously, nor unconsciously, nor being stoned or high), contact with anything that goes on beyond The Reserve.

3.
Everything existing in The Reserve exists by the rules probably established by what exists there. Probably, because it is not known what and how exists in The Reserve.

4.
What exists in The Reserve doesn't know (probably) that exists within The Reserve since knows nothing about The Reserve, so doesn't know either where The Reserve is.

5.
What exists in The Reserve should not know that the Reserve exists, otherwise The Reserve will cease to be a reserve.

6.
Nothing that exists within The Reserve should go out. However should not does not mean can not. It can happen something will go out, in a way not necessarily explicable. If this happen, then something that has gone out will have to stay beyond The Reserve – any come back in absolutely impossible.

7.
If those existing within The Reserve think or feel that everything that is beyond is the reserve, let them think or feel so. Let them think what they want to think. And feel. If they are convinced they are someone's dream, let them be convinced.

The border rule

There is only one border rule. It tells it is not known what is the border of The Reserve and how the territory of The Reserve is defined, for it is not known whether The Reserve exists and where it is or is not. Thus it is considered The Reserve's territory can have any form (not necessarily solid, it can be dispersed as well), and neither its size nor the number of dimensions are specified.

The external rules

1.
Nobody should know that The Reserve does exist.
Only then The Reserve will remain true reserve, and what goes on within it and how it goes on will remain intact, or will change only according to the logics and dynamics of The Reserve.

2.
If, regardless all efforts, somebody has learnt about the existence of The Reserve, they should never learn where The Reserve is situated.

3.
If, due to some inexplicable reasons, somebody will find The Reserve, they will not be able to enter it. Nor to look into it. Not to listen to any sounds coming from it. Not to smell any scents and odours flowing from there.

4.
If nonetheless it happens that somebody sees, hears and feels anything, then their memories should fall into oblivion as fast as possible, be mixed with other memories and dissolved in them.

5.
Nobody and nothing that is outside The Reserve should interfere, both consciously and unconsciously in what happens within The Reserve.

6.
The Reserve should be kept intact for the future generations. If The Reserve destr
oys itself, then we will have a beautiful example of self-destruction. Well, it won't matter at all, for we will have no chances to study this phenomenon, nor draw any conclusions, and learn how to avoid dooms and extermination, either.

The secret-and-overt conspiracy rule

Various pseudo-reserves should be founded in different sites. These pseudo-reserves should be accessible, of course. According to the rule of laying a false trail.


<<<

REGULARO DE LA REZERVEJO

Reguloj internaj

1.
La Rezervejo estas loko rezervita por tio kio en ĝi ekzistas.

2.
La Rezervejo estas rezervejo por ke tio kio okazas en ĝi ne estu influata de ekstere. Tial ĉiuj influoj eksteraj devas esti malpli ol minimumaj, kaj plej bone tute eliminitaj. Tio kio ekzistas en La Rezervejo povas neniel (do nek konscie, nek malkonscie, nek senatente, nek ebriece) kontakti kun tio kio ekzistas fore de La Rezervejo.

3.
Ĉio kio ekzistas en La Rezervejo ekzistas laŭ la reguloj probable kreitaj de tio kio tie troviĝas. Probable, ĉar oni ne scias kio kaj kiel ekzistas en La Rezervejo.

4.
Tio kio ekzistas en La Rezervejo ne scias (probable), ke troviĝas en La Rezervejo, ĉar scias nenion pri La Rezervejo, do ne scias ankaŭ kie La Rezervejo troviĝas, kie ĝi situas.

5.
Tio kio ekzistas en La Rezervejo ne devus scii pri ekzisto de La Rezervejo, ĉar kiam ekscios, tiam La Rezervejo ĉesos esti rezervejo.

6.
Nenio el tio kio ekzistas en La Rezervejo devus forlasi La Rezervejon. Tamen ne devus ne signifas ne povas. Povas ja okazi, ke io/iu forlasos La Rezervejon, iele, neeksplikeble. Se io tia okazos, tiam tio kio forlasos La Rezervejon, devos resti fore de La Rezervejo – reveno estas absolute malebla.

7.
Se la ekzistantoj en La Rezervejo konsideras, ke ĉio ekstere estas rezervejo, ili tion konsideru. Ili konsideru tion kion ili volas. Se ekzemple ili konsideras, ke ili estas ies sonĝo, do ili tion konsideru.

Regulo de la limo

Estas nur unu regulo lima, kaj ĝi diras, ke oni ne scias kio estas la limo de La Rezervejo, kio difinas kaj indikas la terenon, areon de La Rezervejo, ĉar oni ne scias ĉu La Rezervejo ekzistas kaj kie ĝi estas aŭ ne estas. Tial oni premisas, ke la tereno de La Rezervejo havas ajnan formon (ne nepre solidan, kompaktan, ĉar sambone disĵetitan, arecan) kun nedifinitaj grandeco kaj kvanto da dimensioj.

Reguloj eksteraj

1.
Neniu devus scii, ke La Rezervejo ekzistas. Nur tiam kiam La Rezervejo restos la vera rezervejo, kaj tio kio okazas kaj kiel okazas en ĝi restos ne ŝanĝita, aŭ estos ŝanĝanta nur laŭ logiko kaj dinamiko de La Rezervejo.

2.
Se, malgraŭ ĉio, iu ekscios ke La Rezervejo ekzistas, iu ne povos ekscii kie La Rezervejo situas.

3.
Se, malgraŭ tio, pro iuj neeksplikeblaj kaŭzoj, iu trovos La Rezervejon, iu ne povos eniri tien. Nek enrigardi. Nek aŭskulti sonojn el tie alvenantajn. Nek flari odorojn el tie fluantajn.

4.
Se tamen okazos, ke iu ekvidos, ekaŭdos, ekflaros ion, tiam oni devos fari, ke iu tion forgesu, ke tio miksiĝu kun aliaj memoraĵoj, en ili dissolviĝu.

5.
Neniu kaj nenio kiuj troviĝas ekster La Rezervejo devus enmiksiĝ
i, konscie aŭ malkonscie, en tio kio okazas en La Rezervejo.

6.
La Rezervejo devas
resti netuŝita por la sekvaj generacioj. Se La Rezervejo detruos sin mem, nu, kion faru, tiam ĝi estos la bela ekzemplo de mem-detruo. Sed tio ne gravas, se ni ne povas studi tiun fenomenon, nek ion konkludi, nek lerni kiel eviti pereojn.

Sekreta-publika regulo konspira

Oni devas fondi diversajn pseŭdo-rezervejojn en variaj lokoj kaj fari ilin alireblajn. Laŭ la regulo de falsaj spuroj.

<<<
Nadreguła
(która dziwnym trafem znalazła się pod)

Należy koniecznie zapoznać się z
paradoksem rezerwatu.

The super rule
(which surprisingly is in the bottom)

It is absolutely necessary to learn the
reserve paradox.

Superregulo
(kiu strange trovi
ĝas sube)

Oni nepre devas ekkoni la
paradokson de rezervejo.